Ana Sayfa     Referanslar     İletişim  
 
 
 

 

AB-EFTA ORTAK TRANSİT ORTAK KOMİTESİ’NİN 20 MAYIS 1987 TARİHLİ ORTAK TRANSİT REJİMİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME’Yİ DEĞİŞTİRİEN 4/2015 SAYILI KARARI

Karar Sayısı: 2016/8519

01.03.2016 tarih ve 29640 sayılı R.G.

Eşyanın Avrupa Ekonomik Topluluğu ile EFTA ülkeleri ve EFTA ülkelerinin kendileri arasında taşınması amacıyla oluşturulan "Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme" eklerinde değişiklik yapılmasına dair 4/2015 sayılı ilişik AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesi Kararı'nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 30/1/2016 tarihli ve 10389897 sayılı yazısı üzerine, 22/6/2012 tarihli ve 6333 sayılı Kanunun 2 nci ve 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 8/2/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

AB-EFTA ORTAK KOMİTESİ,

20 Mayıs 1987 tarihli Ortak Transit Rejimine ilişkin Sözleşme ve özellikle bu Sözleşme'deki Madde 15(3)(a) ile ilgili olarak,

Aşağıdakileri dikkate alarak;

(1) Sırbistan Cumhuriyeti, 20 Mayıs 1987 tarihli Ortak Transit Rejimine ilişkin Sözleşme’ye (‘Sözleşme’) katılma niyetini beyan etmiş ve Sözleşme uyarınca kurulan AB-EFTA Ortak Komitesi tarafından 13 Ekim 2015 tarihli 3/2015 sayılı Karar ile Sözleşme'ye katılım için davet edilmiştir.

(2) Bu nedenle, Sözleşme'de kullanılan atıfların Sırbistan Cumhuriyeti resmi dili karşılıklarının Sözleşme'ye uygun sıra ile eklenmesi gerekmektedir.

(3) Bu Kararın uygulanması Sırbistan Cumhuriyeti'nin Sözleşme'ye katılma tarihi ile bağlantılıdır.

(4) Sırbistan Cumhuriyeti’nin Sözleşme'ye katılma tarihinden önce yürürlükteki ölçütlere uygun olarak basılan teminat formlarının kullanımına imkân verilmesi amacıyla, basılı formların bazı uyarlamalarla kullanılmaya devam edilebileceği bir geçiş dönemi tesis edilmelidir.

(5) Dolayısıyla Sözleşme'de gerekli değişiklikler yapılmalıdır,

bu Kararı almıştır:

Madde 1

Ortak Transit Rejimine ilişkin Sözleşme Ek III, bu Kararın Eki'nde belirtildiği üzere değiştirilmiştir.

Madde 2

1. Bu Karar, Sırbistan Cumhuriyeti'nin Sözleşme'ye taraf olduğu tarihte uygulanır.

2. Ek III İlave C1, C2, C3, C4, C5 ve C6'da yer alan örnek formlara dayanan formlar, gerekli coğrafik uyarlamalar ile hizmet adresi veya yetkili acenteye ilişkin uyarlamalara tabi olarak, 1 Mayıs 2016 tarihine kadar kullanılmaya devam edebilir.

İstanbul'da 26 Kasım 2015 talihinde düzenlenmiştir.

 

 

Didem DİRLİK

AB/EFTA Ortak Komitesi adına

Başkan

 

EK

1. İlave B1'de yer alan 51 no.lu kutuda Romanya ile İsveç araşma aşağıdaki girinti eklenmiştir:

- RS Serbia

2. İlave B6'da, Başlık 111 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

2.1. Tablonun 'Limited validity 99200' koduna ilişkin ilk bölümünde aşağıdaki girinti SL'den önce gelmek üzere eklenmiştir:

- RS Orpaничена ваҗност

2.2. Tablonun "Waiver - 99201" koduna ilişkin ikinci bölümünde aşağıdaki girinti SL'den önce gelmek üzere eklenmiştir:

- RS Ocлобођење

2.3. Tablonun "Alternative proof - 99202" koduna ilişkin üçüncü bölümünde aşağıdaki girinti SL'den önce gelmek üzere eklenmiştir:

- RS Aлтеpнативни доказ

2.4. Tablonun "Differences: office where goods were presented .... (name and country) -99203" koduna ilişkin dördüncü bölümünde aşağıdaki girinti SL'den önce gelmek üzere eklenmiştir:

- RS Paзлике: цаpински oprан коjеM jе πредата роба …… (назив и зеMјьа)

2.5. Tablonun "Exit from .................... subject to restrictions or charges under Regulation/Directive/Decision No... - 99204" koduna ilişkin beşinci bölümünde aşağıdaki girinti SL'den önce gelmek üzere eklenmiştir:

- RS Излаз из …….. подлеже оґраничењима ији дажбинама на основу Уредбе/Директиве/Одлуке бр…

2.6. Tablonun "Prescribed itinerary waived - 99205" koduna ilişkin altıncı bölümünde aşağıdaki girinti SL'den önce gelmek üzere eklenmiştir:

- RS Ocлoбођено од прописаног плана пута

2.7. Tablonun "Authorised consignor - 99206" koduna ilişkin yedinci bölümünde aşağıdaki girinti SL'den önce gelmek üzere eklenmiştir:

- RS Oвлашђени пошиљапац

2.8. Tablonun "Signature waived - 99207" koduna ilişkin sekizinci bölümünde aşağıdaki girinti SL'den önce gelmek üzere eklenmiştir:

- RS Ocлобођено од потписа

2.9. Tablonun "COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED - 99208" koduna ilişkin dokuzuncu bölümünde aşağıdaki girinti SL'den önce gelmek üzere eklenmiştir:

- RS 3AБАЊЕНО ЗАЈЕДНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЂЕ

2.10. Tablonun "UNRESTRICTED USE - 99209 koduna ilişkin onuncu bölümünde aşağıdaki girinti SL'den önce gelmek üzere eklenmiştir:

- RS HEOГPAHИЧЕНА УПОТРЕБА

2.11. Tablonun "Issued retroaetively" - 99210" koduna ilişkin on birinci bölümünde aşağıdaki girinti SL'den önce gelmek üzere eklenmiştir:

- RS Haкнадато издато

2.12. Tablonun "Various - 99211" koduna ilişkin on ikinci bölümünde aşağıdaki girinti SL'den önce gelmek üzere eklenmiştir:

- RS Paзно

2.13. Tablonun "Bulk - 99212" koduna ilişkin on üçüncü bölümünde aşağıdaki girinti SL'den önce gelmek üzere eklenmiştir:

- RS Pacyтo

2.14. Tablonun "Consignor - 99213" koduna ilişkin on dördüncü bölümünde aşağıdaki girinti SL'den önce gelmek üzere eklenmiştir:

- RS Пошиљалац

3. İlave C1 aşağıdaki metinle değiştirilmiştir:

İLAVE C1

ORTAK/TOPLULUK TRANSİT REJİMİ

TEMİNAT BELGESİ

BİREYSEL TEMİNAT

I. Kefil taahhüdü

1. ...................................................................................................................................<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> adresinde yerleşik aşağıdaki imzanın sahibi<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]> ..........................................................................., asıl sorumlu<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]> ...........................................................'nin .......................................................……....... hareket idaresinden ....................................................................................... varış idaresine kadar Topluluk veya ortak transit rejimine tabi tutulan aşağıda tanımlanan eşyaya ilişkin vergi ve diğer yükler şeklindeki borç için Avrupa Birliği (Belçika Krallığı, Bulgaristan Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti, Danimarka Krallığı, Federal Almanya Cumhuriyeti, Estonya Cumhuriyeti, İrlanda, Yunanistan Cumhuriyeti, İspanya Krallığı, Fransa Cumhuriyeti, Hırvatistan Cumhuriyeti, İtalya Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Letonya Cumhuriyeti, Litvanya Cumhuriyeti, Lüksemburg Büyük Dukalığı, Macaristan Cumhuriyeti, Malta Cumhuriyeti, Hollanda Krallığı, Avusturya Cumhuriyeti, Polonya Cumhuriyeti, Portekiz Cumhuriyeti, Romanya, Slovenya Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, Finlandiya Cumhuriyeti, İsveç Krallığı, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı'ndan ulaşan) ile İzlanda Cumhuriyeti, Makedonya Cumhuriyeti, Norveç Krallığı, Sırbistan Cumhuriyeti, İsviçre Konfederasyonu, Türkiye Cumhuriyeti, Andora Prensliği ve San Marino Cumhuriyeti<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]>'ne ödemesi gerekli olabilecek, asli veya ilave yükümlülükler, masraflar ve arızi masraflar ile ilgili olarak - para cezaları hariç – maksimum ………………………………'na kadar olan tutarı, yukarıda belirtilen ülkeler lehine .................................................................... Teminat İdaresi'nde müştereken ve müteselsilen garanti eder.

 

 

 

Eşyanın tanımı:

……………………………………………………………………………………………………

 

 

2. Aşağıdaki imzanın sahibi, Paragraf 1'de belirtilen ülkelerin yetkili makamlarının ilk yazılı başvurusu üzerine, 30 günlük süre içinde kendisi veya ilgili bir başka kişi işlemin sonlandırıldığını ilgili makamları ikna edecek şekilde kanıtlayamazsa, talep edilen tutarı belirtilen süre içinde ödemeyi taahhüt eder.

Yetkili makamlar, aşağıdaki imzanın sahibinin talebi üzerine ve geçerli kabul edilecek herhangi bir nedenle, aşağıdaki imzanın sahibinin talep edilen tutarı ödemek zorunda olduğu ödeme başvurusu tarihinden sonraki 30 günlük süreyi uzatabilir. Bu ilave sürenin verilmesi nedeniyle ortaya çıkacak masraflar ve özellikle de faizler, ilgili ülkenin para piyasasında veya mali piyasasında benzer koşullarda tahakkuk edecek tutara eşit olacak şekilde hesaplanmalıdır.

3. Bu taahhüt, teminat idaresince kabul tarihinden itibaren geçerli olur. Aşağıdaki imzanın sahibi, bu taahhüt kapsamında olan ve teminatın iptal veya feshinin geçerli olduğu tarihten önce başlatılan Topluluk veya ortak transit işleminden doğan her borcun ödenmesinden, ödeme talebi bu tarihten sonra yapılmış olsa dahi, yükümlü olmaya devam eder.

4. Bu taahhüt çerçevesinde aşağıdaki imzanın sahibi Paragraf 1'de belirtilen diğer ülkelerin her birindeki tebligat adresini<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]>:

Ülke

Soyadı ve adı veya firma adı ve açık adresi

 

 

 

olarak verir.

Aşağıdaki imzanın sahibi, bu taahhütle ilgili olarak tebligat adreslerinden birisine gönderilen veya yazılı olarak iletilen tüm yazışmaların ve tebligatların ve diğer formalite ve prosedürlerin kendisine tümüyle ulaştırılmış olduğunu kabul eder.

Aşağıdaki imzanın sahibi, her bir tebligat adresinin bulunduğu yerdeki mahkemelerin yargı yetkisini kabul eder.

Aşağıdaki imzanın sahibi, tebligat adreslerini değiştirmemeyi veya adreslerden birisini veya daha fazlasını değiştirmek zorunda kalırsa önceden teminat idaresine bildirmeyi taahhüt eder.

................. tarihinde ………………..........................'de düzenlenmiştir.

 

 

 

…………………….

 

 

(îmza)<![if !supportFootnotes]>[6]<![endif]>

 

 

II. Teminat İdaresi kabulü

 

............................................... Teminat İdaresi

 

 

......................... tarih ve.........................sayılı transit beyannamesi kapsamında gerçekleştirilen Topluluk/ortak transit işlemini kapsamak üzere ......................... tarihinde kefil taahhüdünü<![if !supportFootnotes]>[7]<![endif]> kabul etmiştir.

 

 

 

 

 

(Mühür ve imza)

 

4. İlave C2 aşağıdaki metin ile değiştirilmiştir:

 

 

ORTAK/TOPLULUK TRANSİT REJİMİ

TEMİNAT BELGESİ

FİŞLİ BİREYSEL TEMİNAT

 

 

1. Kefil taahhüdü

 

 

1. .........................................................................1 adresinde yerleşik aşağıdaki imzanın sahibi2 .........................................., bireysel teminat fişleri düzenlenmesini üstlendiği Topluluk veya ortak transit rejimine tabi tutulan eşyaya ilişkin vergi ve diğer yükler şeklindeki borç için herhangi bir asıl sorumlunun Avrupa Birliği (Belçika Krallığı, Bulgaristan Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti, Danimarka Krallığı, Federal Almanya Cumhuriyeti, Estonya Cumhuriyeti, İrlanda, Yunanistan Cumhuriyeti, İspanya Krallığı, Fransa Cumhuriyeti, Hırvatistan Cumhuriyeti, İtalya Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Letonya Cumhuriyeti, Litvanya Cumhuriyeti, Lüksemburg Büyük Dukalığı, Macaristan Cumhuriyeti, Malta Cumhuriyeti, Hollanda Krallığı, Avusturya Cumhuriyeti, Polonya Cumhuriyeti, Portekiz Cumhuriyeti, Romanya, Slovenya Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, Finlandiya Cumhuriyeti, İsveç Krallığı, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı'ndan ulaşan) ile İzlanda Cumhuriyeti, Makedonya Cumhuriyeti, Norveç Krallığı, Sırbistan Cumhuriyeti, İsviçre Konfederasyonu, Türkiye Cumhuriyeti, Andora Prensliği ve San Marino Cumhuriyeti3'ne ödemesi gerekli olabilecek, asli veya ilave yükümlülükler, masraflar ve arızi masraflar ile ilgili olarak - para cezaları hariç - her bir fiş için maksimum 7.000 Avro'ya kadar olan tutarı, yukarıda belirtilen ülkeler lehine........................................................ Teminat İdaresinde müştereken ve müteselsilen garanti eder.

2. Aşağıdaki imzanın sahibi, Paragraf 1'de belirtilen ülkelerin yetkili makamlarının ilk yazılı başvurusu üzerine, 30 günlük süre içinde kendisi veya ilgili bir başka kişi işlemin sonlandırıldığını ilgili makamları ikna edecek şekilde kanıtlayamazsa, her bir bireysel teminat fişi için 7.000 Avro'ya kadar olmak üzere, talep edilen tutarı belirtilen süre içinde ödemeyi taahhüt eder.

Yetkili makamlar, aşağıdaki imzanın sahibinin talebi üzerine ve geçerli kabul edilecek herhangi bir nedenle, aşağıdaki imzanın sahibinin talep edilen tutarı ödemek zorunda olduğu ödeme başvurusu tarihinden sonraki 30 günlük süreyi uzatabilir. Bu ilave sürenin verilmesi nedeniyle ortaya çıkacak masraflar ve özellikle de faizler, ilgili ülkenin para piyasasında veya mali piyasasında benzer koşullarda tahakkuk edecek tutara eşit olacak şekilde hesaplanmalıdır.

3. Bu taahhüt, teminat idaresince kabul tarihinden itibaren geçerli olur. Aşağıdaki imzanın sahibi, bu taahhüt kapsamında olan ve teminatın iptal veya feshinin geçerli olduğu tarihten önce başlatılan Topluluk veya ortak transit işleminden doğan her borcun ödenmesinden, ödeme talebi bu tarihten soma yapılmış olsa dahi, yükümlü olmaya devam eder.

 

4. Bu taahhüt çerçevesinde aşağıdaki imzanın sahibi Paragraf 1 'de belirtilen diğer ülkelerin her birindeki tebligat adresini4:

 

 

Ülke

Soyadı ve adı veya fırına adı ve tam adresi

 

 

 

olarak vermektedir.

Aşağıdaki imzanın sahibi, bu taahhütle ilgili olarak tebligat adreslerinden birisine gönderilen veya yazılı olarak iletilen tüm yazışmaların ve tebligatların ve diğer formalite ve prosedürlerin kendisine tümüyle ulaştırılmış olduğunu kabul eder.

Aşağıdaki imzanın sahibi, her bir tebligat adresinin bulunduğu yerdeki mahkemelerin yargı yetkisini kabul eder.

Aşağıdaki imzanın sahibi, tebligat adreslerini değiştirmemeyi veya adreslerden birisini veya daha fazlasını değiştirmek zorunda kalırsa önceden teminat idaresine bildirmeyi taahhüt eder.

 

 

................................tarihinde....................................'de düzenlenmiştir.

 

…………………………………..

 

 

 

(İmza)5

 

 

II. Teminat İdaresi kabulü

 

......................................................Teminat İdaresi

 

 

....................................tarihinde kefil taahhüdünü kabul etmiştir.

 

 

……………………………………………

 

 

(Mühür ve imza)

 

 

 

5. İlave C4 aşağıdaki metinle değiştirilmiştir:

 

ORTAK/TOPLULUK TRANSİT REJİMİ

TEMİNAT BELGESİ

KAPSAMLİ TEMİNAT

 

1. Kefil taahhüdü

 

 

1. ...........................................................................1 adresinde yerleşik aşağıdaki imzanın sahibi2 ............................................................................................. asıl sorumlu3 ...............................................'nin Topluluk veya ortak transit rejimine tabi tutulan aşağıda tanımlanan eşyaya ilişkin vergi ve diğer yükler şeklindeki borç için Avrupa Birliği (Belçika Krallığı, Bulgaristan Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti, Danimarka Krallığı, Federal Almanya Cumhuriyeti, Estonya Cumhuriyeti, İrlanda, Yunanistan Cumhuriyeti, İspanya Krallığı, Fransa Cumhuriyeti, Hırvatistan Cumhuriyeti, İtalya Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Letonya Cumhuriyeti, Litvanya Cumhuriyeti, Lüksemburg Büyük Dukalığı, Macaristan Cumhuriyeti, Malta Cumhuriyeti, Hollanda Krallığı, Avusturya Cumhuriyeti, Polonya Cumhuriyeti, Portekiz Cumhuriyeti, Romanya, Slovenya Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, Finlandiya Cumhuriyeti, İsveç Krallığı, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığından ulaşan) ile İzlanda Cumhuriyeti, Makedonya Cumhuriyeti, Norveç Krallığı, Sırbistan Cumhuriyeti, İsviçre Konfederasyonu, Türkiye Cumhuriyeti, Andora Prensliği ve San Marino Cumhuriyeti4'ne ödemesi gerekli olabilecek, asli veya ilave yükümlülükler, masraflar ve arızi masraflar ile ilgili olarak - para cezalan hariç - referans tutarın %100/50/30'u5 olan maksimum ...................................'na kadar olan tutarı, yukarıda belirtilen ülkeler lehine ..................................... Teminat İdaresi'nde müştereken ve müteselsilen garanti eder.

2. Aşağıdaki imzanın sahibi, Paragraf 1'de belirtilen ülkelerin yetkili makamlarının ilk yazılı başvurusu üzerine, 30 günlük süre içinde kendisi veya ilgili bir başka kişi işlemin sonlandırıldığını ilgili makamları ikna edecek şekilde kanıtlayamazsa, yukarıda belirtilen maksimum tutara kadar olmak üzere, talep edilen tutarı belirtilen süre içinde ödemeyi taahhüt eder.

Yetkili makamlar, aşağıdaki imzanın sahibinin talebi üzerine ve geçerli kabul edilecek herhangi bir nedenle, aşağıdaki imzanın sahibinin talep edilen tutarı ödemek zorunda olduğu ödeme başvurusu tarihinden sonraki 30 günlük süreyi uzatabilir. Bu ilave sürenin verilmesi nedeniyle ortaya çıkacak masraflar ve özellikle de faizler, ilgili ülkenin para piyasasında veya mali piyasasında benzer koşullarda tahakkuk edecek tutara eşit olacak şekilde hesaplanmalıdır.

Bu tutar, aşağıdaki imzanın sahibinden önceki ödeme talebinin alınmasından önce veya izleyen 30 gün içinde başlatılmış bir Topluluk veya ortak transit işlemi sırasında ortaya çıkan bir borcun ödenmesi istenmediği sürece bu taahhüt kapsamında hali hazırda ödenmiş tutarlar kadar indirilemez.

3. Bu taahhüt, teminat idaresince kabul tarihinden itibaren geçerli olur. Aşağıdaki imzanın sahibi, bu taahhüt kapsamında olan ve teminatın iptal veya feshinin geçerli olduğu tarihten önce başlatılan Topluluk veya ortak transit işleminden doğan her borcun ödenmesinden, ödeme talebi bu talihten sonra yapılmış olsa dahi, yükümlü olmaya devam eder.

4. Bu taahhüt çerçevesinde aşağıdaki imzanın sahibi Paragraf 1 'de belirtilen diğer ülkelerin her birindeki tebligat adresini6:

Ülke

Soyadı ve adı veya firma adı ve tam adresi

 

 

 

olarak vermektedir.

Aşağıdaki imzanın sahibi, bu taahhütle ilgili olarak tebligat adreslerinden birisine gönderilen veya yazılı olarak iletilen tüm yazışmaların ve tebligatların ve diğer formalite ve prosedürlerin kendisine tümüyle ulaştırılmış olduğunu kabul eder.

Aşağıdaki imzanın sahibi, her bir tebligat adresinin bulunduğu yerdeki mahkemelerin yargı yetkisini kabul eder.

Aşağıdaki imzanın sahibi, tebligat adreslerini değiştirmemeyi veya adreslerden birisim veya daha fazlasını değiştirmek zorunda kalırsa önceden teminat idaresine bildirmeyi taahhüt eder.

................................tarihinde........................'de düzenlenmiştir.

 

 

…………………………………………….

 

(İmza)7

 

 

 

 

II. Teminat İdaresi kabulü

 

 

..............................................Teminat İdaresi

 

 

............................................tarihinde kefil taahhüdünü kabul etmiştir.

 

 

…………………………………………..

 

 

(Mühür ve imza)

 

 

 

 

6. İlave C5'te bulunan 7 numaralı kutuda, "Norveç" ve "İsviçre" sözcüklerinin arasına "Sırbistan Cumhuriyeti" ibaresi eklenmiştir.

7. İlave C6'da bulunan 6 numaralı kutuda, "Norveç" ve "İsviçre" sözcüklerinin arasına "Sırbistan Cumhuriyeti" ibaresi eklenmiştir.

<![if !supportFootnotes]>

<![endif]>

<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]> Soyadı ve adı veya firma adı.

<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]> Soyadı ve adı veya firma adı.

<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]> Topraklarından geçilmeyecek olan Akit Tarafın veya Tarafların veya Devletlerin (Andora veya San Marino) adını siliniz. Andora Prensliği ve San Marino Cumhuriyeti'ne yapılan atıflar sadece Topluluk transit işlemlerine uygulanır.

<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]> Bir ülkenin mevzuatında, tebligat adresi ile ilgili bir hüküm bulunmuyorsa, kefil bu ülkede kendisine gönderilen yazışmaları alacak bir yetkili acente tayin eder ve 4 üncü paragrafın ikinci bendindeki kabul ve dördüncü paragrafındaki taahhüt yazışmak için kullanılmalıdır. Kefilin tebligat adresleri veya yetkili acentelerinin yerleşik bulunduğu yerdeki mahkemeler teminatla ilgili anlaşmazlıklarda yetkilidir.

<![if !supportFootnotes]>[6]<![endif]> Bu belgeyi imzalayan kişi, imzasından önce harf ile yazılacak tutarla birlikte el yazısı ile "............ tutarında teminat" ibaresini eklemelidir.

<![if !supportFootnotes]>[7]<![endif]> Teminat İdaresince doldurulur

 

1 Açık adres.

2 Soyadı ve adı veya firma adı.

3 Sadece Topluluk transit işlemleri için.

4 Bir ülkenin mevzuatında, tebligat adresi ile ilgili bir hüküm bulunmuyorsa, kefil bu ülkede kendisine gönderilen yazışmaları alacak bir yetkili acente tayin eder ve 4 üncü paragrafın ikinci bendindeki kabul ve dördüncü bendindeki taahhüt yazışmak için kullanılmalıdır. Kefilin tebligat adresleri veya yetkili acentelerinin yerleşik bulunduğu yerdeki mahkemeler teminatla ilgili anlaşmazlıklarda yetkilidir.

5 İmza, imza sahibinin kendi el yazısı ile yazılacak "teminat" ibaresinden önce gelmelidir.

 

1 Açık adres.

2 Soyadı ve adı veya firma adı.

3 Soyadı ve adı veya firma adı.

4 Topraklarından geçilmeyecek olan Akit Tarafın veya Tarafların veya Devletlerin (Andora veya San Marino) adını siliniz. Andora Prensliği ve San Marino Cumhuriyeti'ne yapılan atıflar sadece Topluluk transit işlemlerine uygulanır.

5 Uygun olmayanı siliniz.

6 Bir ülkenin mevzuatında, tebligat adresi ile ilgili bir hüküm bulunmuyorsa, kefil bu ülkede kendisine gönderilen yazışmaları alacak bir yetkili acente tayin eder ve 4 üncü paragrafın ikinci bendindeki kabul ve dördüncü bendindeki taahhüt yazışmak için kullanılmalıdır. Kefilin tebligat adresleri veya yetkili acentelerinin yerleşik bulunduğu yerdeki mahkemeler teminatla ilgili anlaşmazlıklarda yetkilidir.

7 İmza, tam tutar ile birlikte imza sahibinin kendi el yazısı ile yazılacak ".......tutarında teminat" ibaresinden önce gelmelidir.

 


Sıra No 20   Sıra No 21   Sıra No 23   Sıra No 25   Sıra No 26

Arşiv  |  Duyurular  |  Ana Sayfa
 
Kullanıcı Dostu
Kolay kullanımlı arayüzü ve
pratik link yapısı.
Güçlü Altapı
%99.9 Uptime sunucularda,
kesintisiz ve hızlı yayın.
Destek Hattı
0850 241 16 85 numaralı
hattımız daima hizmette.
2002'den bugüne
Tüm İthalat ve İhracat Risk Kritikleri arama motoru.


 
Copyright © 2014 Arslan Yazılım Ltd. Şti.
Yazılı izin olmadan kopyalanamaz.
 
Gizlilik Politikası
Kurumsal Destek Yardım

 
Facebook

 
Twitter

 
Google

İletişim Bilgileri
Biyografi
Firmamız Hakkında
Hesap Numaralarımız
Referanslarımız
İlgili Linkler

Manuel Güncelleme
Üye Giriş Paneli
Güncel Duyurular
Online Abonelik
Makaleler

Kurulum Kılavuzu
PC Kullanım Filmleri
Mobil Kullanım Filmleri
MS Vista Ayarları
MS Office Ayarları