Ana Sayfa     Referanslar     İletişim  
 
 
 

 

BAZI KİMYASALLARIN VE ELEKTRONİK EŞYANIN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:19.03.2016 tarih ve 29658 sayılı R.G.

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 25/1/2016 tarihli ve 2016/8435 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Kimyasalların ve Elektronik Eşyanın İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, bu Tebliğin Ek-1’inde Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) ve tanımları yer alan eşyanın ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Bazı Kimyasalların ve Elektronik Eşyanın İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tarife kontenjanı dağıtımı başvuru usul ve esasları

MADDE 3 – (1) Bazı Kimyasalların ve Elektronik Eşyanın İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, bu Tebliğin Ek-1’indeki tabloda GTP ve tanımları yer alan eşyanın ithalatında karşılarında gösterilen miktarlarda açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, sadece söz konusu eşyayı üretiminde hammadde veya ara mal olarak kullanan sanayicilere, talep toplama yöntemi ile yapılır.

(2) Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, sanayicilerin bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on gün içerisinde, Ek-2’de yer alan ithal lisansı başvuru formu ile Ek-3’te yer alan başvuruya eklenmesi gereken belgeleri tam ve eksiksiz olarak düzenleyerek Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri gerekir. Taleplerin değerlendirilmesinde genel evrak giriş tarihi ve sayısı esas alınır. Süresi içinde yapılmayan veya eksik yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(3) Birden fazla eşya için başvuruda bulunacak firmaların her bir eşya için ayrı bir başvuru yapması gerekmektedir.

(4) Başvurulara ilişkin olarak ihtiyaç duyulması halinde Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) Ek-2’de yer alan ithal lisansı başvuru formu ile Ek-3’te yer alan başvuruya eklenmesi gereken belgeler ile ilgili olarak firmadan ve/veya bu belgeleri düzenleyen kişi, kurum ve kuruluşlardan ek veya açıklayıcı belge ve bilgi talep edilebilir.

Dağıtım

MADDE 4 – (1) Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarı ile eşit veya bu miktardan daha az olması durumunda talepler tam olarak karşılanır.

(2) Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda ise dağıtım; geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı, fiili sarfiyat, üretim miktarı, üretim kapasitesi, tüketim kapasitesi, toplam ithalat miktarı ve kendilerine tahsis edilmiş bulunan tarife kontenjanını kullanma performansları kriterlerinden bir veya birkaçı dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilir.

(3) Dağıtılan toplam tarife kontenjanı miktarının, açılan tarife kontenjanı miktarından daha düşük olması halinde, artan miktarın dağıtımı Ekonomi Bakanlığınca çıkarılacak yeni bir tebliğ ile yapılabilir.

İthal lisansına ilişkin esaslar

MADDE 5 – (1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalat için, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir.

(2) Düzenlenecek ithal lisansları 31/12/2016 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçerli olup bu süre uzatılamaz.

(3) İthal lisansının geçerlilik süresinin bitmesini müteakip, on beş gün içerisinde, firmalara verilen lisansın aslı Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iade edilir.

Gümrük idaresince yapılacak işlemler

MADDE 6 – (1) İthal lisansı kapsamında yapılan ithalata ilişkin gerekli düşümler ilgili gümrük idaresi tarafından ithal lisansının arka yüzüne işlenerek imza ve mühür altına alınır. Bu sayfada yer kalmaması halinde ise yeni sayfa ilave edilerek ilave edilen sayfa adedi ithal lisansının aslına derç edilerek imza ve mühür altına alınır.

(2) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek ürünlere ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması zorunludur.

İthal lisansı devri

MADDE 7 – (1) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın, ithal lisansı sahibi firma tarafından yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.

İthal lisansının zayii

MADDE 8 – (1) İthal lisanslarının kaybolması, kullanılamaz hale gelmesi ve bu duruma ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması halinde, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) üzerine "Zayi olmasından dolayı yeniden düzenlenmiştir" şeklinde şerh düşülerek, ithal lisansının kullanılmamış olan kısmı için yeni ithal lisansı düzenlenebilir.

(2) Tamamı kullanılmış bulunan bir ithal lisansının zayi olması halinde, zayi olmasına ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması durumunda, ithal lisansı aslının Bakanlığa iade edilmesi şartı aranmaz.

(3) Lisansın zayi olması durumunda yapılan işlemler, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) Gümrük ve Ticaret Bakanlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ve firmaya bildirilir.

İthal lisansının revizesi

MADDE 9 – (1) İthal lisansının üzerinde kayıtlı hususlara ilişkin olarak ihtiyaç olması halinde, Ekonomi Bakanlığı (İthalat Genel Müdürlüğü) resen değişiklik yapabilir. Adına ithal lisansı düzenlenen firma tarafından, ithal lisansının aslı ve değişiklik talebine ilişkin ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte başvurulması halinde, ithal lisansına ilişkin revize talepleri Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır. Söz konusu başvurunun, adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından yapılması gerekmektedir.

(2) İthal lisansının miktarının artırılmasına ve lisans süresinin uzatılmasına yönelik talepler değerlendirmeye alınmaz.

Yetki

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya, düzenleme yapmaya, gerekli durumlarda inceleme yapma veya yaptırmaya Ekonomi Bakanlığı (İthalat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğler

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ ile aşağıda adı belirtilen tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır:

a) 13/12/2014 tarihli ve 29204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Arka Işık Ünitelerinin İmalinde Kullanılan Led Diyotlu Baskılı Devre Kartlarının İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ,

b) 27/12/2014 tarihli ve 29218 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ,

c) 27/12/2014 tarihli ve 29218 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Butil Akrilat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ,

ç) 27/12/2014 tarihli ve 29218 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresörlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ,

d) 27/12/2014 tarihli ve 29218 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polipropilen İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ,

e) 27/12/2014 tarihli ve 29218 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vinil Asetat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ,

f) 14/8/2015 tarihli ve 29445 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akrilonitril Butadien Stiren Kopolimeri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

 

 

Ek-1

 

G.T.P

Eşyanın Tanımı

Birim

Miktarı

Gümrük Vergisi (%)

2811.19.80.90.19

Ağırlıkça % 98,5 veya daha fazla saflıkta fosforöz asit (CAS RN 13598-36-2)

Ton

2.000

0

2916.12.00.00.13

Butil Akrilat

Ton

65.000

0

2915.32

Vinil Asetat

Ton

67.000

0

2926.10

Akrilonitril

Ton

75.000

0

3902.10

Yalnız aşağıdaki özellikleri içeren Polipropilen;

- ISO 527 testine göre “Çekme Modülü” değeri 1525 MPA (megapascal) veya daha fazla fakat 1575 MPA'dan fazla olmayan,

- ISO 75-2 testine göre “Isıl Deformasyon Sıcaklık” değeri 85 0C veya daha fazla fakat 90 0C'den fazla olmayan,

- ISO 179/leA testine göre “Charpy Çentikli darbe Dayanım (23 0C)” değeri 3,5 kJ/m2 veya daha fazla fakat 4 kJ/m2’den fazla olmayan,

- ISO 1133 testine göre “Akışkanlık İndeks değeri 11 gram/10dakika veya daha fazla fakat 13 gram/10 dakikadan fazla olmayan

Ton

7.500

0

3903.30.00.00.00

Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve buzdolabı iç ve dış aksam parçalarının üretiminde kullanılan kendinden renkli, UV dayanımı ve antistatik özelliklere sahip aşağıdakileri içeren;

- Gerilme katsayısı 2250 MPa (Megapascal) veya daha fazla fakat 2270 MPa dan az olan (ISO 527 metoduna göre belirlenmiş),

- Kopmada gerilme dayanımı % 25 (ISO 527 ye göre belirlenmiş),

- 220 °C 'de 10 kg'mının erime akış hızı 10g/10dk veya daha fazla fakat 21 g/10dk' dan az olan (ISO 1133 e göre belirlenmiş),

- Renk değeri ISO 11664-4 test metoduna göre belirlenmiş;

*"L" değeri 92,80 eşit veya daha fazla ve 94'e eşit veya daha az olmalı,

*"a" değeri -006'ya eşit veya daha fazla ve -3,02'ye eşit veya daha az olmalı,

*"b" değeri -0,62'ye eşit veya daha fazla ve - 1,82'ye eşit veya daha az olmalıdır

akrilonitril butadien stiren kopolimeri.

Ton

4.000

0

8414.30.81.90.00

Diğerleri [Rotatif (rotary) tip kompresör, soğutma kapasitesi 2 kW ile 8kW arasında olan tek fazlı motora sahip, R22 veya R410 tip refrijeran sıvı kullanan, klimaların üretimine mahsus olan]

Adet

450.000

0

8529.90.92.00.00 veya 9405.40.39.00.00

Yalnız LED diyotlu baskılı devre kartı: Prizmalar/lensler ile donatılmış olsun ya da olmasın, bağlayıcı(lar) ile donatılmış olsun ya da olmasın, 85.28 başlığındaki ürünlerin arka ışık ünitelerinin imaline mahsus (a)

Adet

40.000.000

0

 

(a): Bu eşya gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.

Ek-2

 

………………………………………………… İTHALATINDA UYGULANAN

TARİFE KONTENJANINDAN YARARLANMAK VE İTHAL LİSANSI ALMAK İÇİN BAŞVURU FORMU ÖRNEĞİ

 

 

Tarih.../.../…….

 

 

EKONOMİ BAKANLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

 

 

 

 

 

25/1/2016 tarihli ve 2016/8435 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Bazı Kimyasalların ve Elektronik Eşyanın İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karara istinaden hazırlanan "Bazı Kimyasalların ve Elektronik Eşyanın İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ" kapsamında, aşağıda belirtilen madde için firmamız adına tahsis yapılması ve İthal Lisansı düzenlenmesi hususunda gereği müsaadelerine arz olunur.

Bakanlığınızca talep edilen bilgi ve belgeler tam ve eksiksiz olarak ekte sunulmaktadır.

 

 

Firma Yetkilisinin Adı Soyadı

 

Unvanı

İmza/Kaşe

 

 

 

İthalatçının firmanın;      

Unvanı                                                 :

Vergi numarası                                 :

Açık adresi                                          :

Telefonu, faks numarası                  :

Web adresi, e-posta adresi                :

İhracatçı firmanın unvanı, adresi  :

 

 

G.T.İ.P.                                                :

Madde ismi                                         :

Ticari ismi                                          :

Malın kullanılacağı yer                    :

Malın talep edilen miktarı                               :

Malın menşe ülkesi                            :

Malın sevk ülkesi                               :

Malın giriş yapacağı yetkili gümrük idaresi  :

 

 

Ek-3

 

BAŞVURUYA EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

 

Bu Tebliğ kapsamında yapılacak tarife kontenjanı başvurularında aşağıdaki belge ve bilgilerin tam ve eksiksiz olarak son başvuru tarihinden önce ibrazı gerekmektedir. İbraz edilen bilgi ve belge nüshalarının asılları ile uygunluğu ve doğruluğundan başvuru sahibi sorumludur.

1- Başvuru sahibi firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından imzalanmış Başvuru Formu (ek-2)

2- Noter onaylı imza sirkülerinin aslı veya Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) onaylı örneği

3- Ticaret unvanı, ticaret sicil numarası ve kayıt olduğu ticaret sicil memurluğu adının yazılı beyanı (Şirket sözleşmesi 1/10/2003 tarihinden önce Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış isse şirket sözleşmesinin yer aldığı ticaret sicil gazetesinin aslı veya Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genci Müdürlüğü) onaylı örneğin, sonradan unvan veya adres değişikliği yapılması halinde mevcut duruma ilişkin ticaret sicil gazetesinin aslı veya Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) onaylı örneği

4- Üretimde hammadde veya ara mal olarak kullanılan eşyanın miktarını ayrıntılı olarak içeren ve başvuruda bulunan firma adına düzenlenmiş geçerli kapasite raporunun bağlı bulunulan ticaret ve/veya sanayi odası tarafından tasdik edilmiş sureti

5- İthal lisansı kapsamında ithalatı yapılacak mala ilişkin proforma fatura/faturalar

6- Tebliğ'in ek-1’inde yer alan listedeki özel tanıma ait eşyadan ithalat yapmış olan firmaların, bu ithalatlarına ilişkin 2013, 2014 ve 2015 yıllarına ait, her bir yıl için ayrı olarak ve aşağıdaki örneğe göre hazırlanmış, Yeminli Mali Müşavirce tasdik edilmiş, gümrük beyanname özet tablosu (Bakanlığımıza firmalarca önceki yıllarda verilmiş olan işbu tablolar geçerli olup, bunların yeniden başvuru ekinde yer alması gerekmemektedir.)

7- Yeminli Mali Müşavirin bağlı bulunduğu Yeminli Mali Müşavirler Odası'ndan alınan ve başvuru tarihi itibariyle geçerli “Faaliyet Formu (ek-4)”

 

Örnek Gümrük Beyanname Özet Tablosu

 

Yalnızca …………………. gümrük tarife istatistik pozisyonundan (GTP) kapsamı "……………….. (ek-1’de yer alan söz konusu GTP'ye ait özel tanım) ………………” tanımlı maddenin ithalat miktarını gösterir.

 

Firma Unvanı:

Firma Vergi No:

Sıra No

Beyanname

Miktar (Adet)

Fatura

 

 

Sayısı

Tarihi

 

 

Numarası

Tarihi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM MİKTAR:

 

Yukarıdaki tabloda gösterilen bilgilerin, yukarıda unvanı ve vergi numarası gösterilen firmaya ait olduğunu ve doğruluğunu onaylarım. (YMM Faaliyet Belgesi tabloya eklenecektir).

 

 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN

ADI SOYADI

 

Ek-4

 

Faaliyet Formu Örneği

 

 

Tarih: ..../..../…..

 

 

 

Aşağıda unvanı ve sicil numaralan belirtilen firmanın başvurusu üzerine, firmanın muhasebe kayıtlarının ve ilgili diğer belgelerin tetkiki sonucunda firmanın faaliyetlerine ilişkin aşağıda yer alan bilgilere ulaşılmış olup, söz konusu bilgilerin doğru olduğunu ve bilgilerin doğru olmaması halinde doğacak hukuki sorumluluktan müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğumuzu kabul ve taahhüt ederiz.

 

Firma Yetkilisi/Yetkilileri                                                                                            YMM Adı Soyadı

Adı Soyadı,                                                                                                                       Mühür

Unvan İmza ve Kaşe(1)                                                                                                                                                     İmza ve Kaşe

 

 

 

1- Tarife Kontenjanı Tahsis Talebinde Bulunan Firmaya ilişkin Bilgiler

Firma Unvanı(2)

 

Adres(2) ve Telefon/Faks Numarası

 

Vergi Dairesi ve Vergi Sicil Numarası/

T.C. Kimlik Numarası

 

Sigorta Müdürlüğü ve Sigorta Sicil No

 

2- incelemeyi Yapan Yeminli Mali Müşavirin

Adı Soyadı

 

Bağlı Olduğu Oda ve Sicil Numarası

 

Adres ve Telefon/Faks Numarası

 

3- Firmanın Talep Konusu Maddenin Tüketim Faaliyetine ilişkin Bilgiler

 

2013

2014

2015

Tüketim Kapasitesi (Ton)

 

 

 

Fiili Sarfiyatı (Ton)

 

 

 

4- Firmanın Üretim Faaliyetine ilişkin Bilgiler

Talep konusu Madde Kullanılarak

Üretilen Ürünün Adı(3)

 

 

2013

2014

2015

Üretilen Ürünün Üretim Kapasitesi (Ton)

 

 

 

Üretilen Ürün Miktarı (Ton)

 

 

 

         

 

Açıklamalar:

(1) Firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından imzalanmış olması gerekmektedir.

(2) Firmanın Ticaret Sicil Gazetesi'nde veya Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi'nde yer alan unvanının ve adresinin tam olarak yazılması gerekmektedir.

(3)Talep konusu madde kullanılarak üretimi gerçekleştirilen birden fazla ürün olması durumunda, her bir ürün için dördüncü bölümün ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.


Sıra No 32   Sıra No 33   Sıra No 34   Sıra No 35   Sıra No 36

Arşiv  |  Duyurular  |  Ana Sayfa
 
Kullanıcı Dostu
Kolay kullanımlı arayüzü ve
pratik link yapısı.
Güçlü Altapı
%99.9 Uptime sunucularda,
kesintisiz ve hızlı yayın.
Destek Hattı
0850 241 16 85 numaralı
hattımız daima hizmette.
2002'den bugüne
Tüm İthalat ve İhracat Risk Kritikleri arama motoru.


 
Copyright © 2014 Arslan Yazılım Ltd. Şti.
Yazılı izin olmadan kopyalanamaz.
 
Gizlilik Politikası
Kurumsal Destek Yardım

 
Facebook

 
Twitter

 
Google

İletişim Bilgileri
Biyografi
Firmamız Hakkında
Hesap Numaralarımız
Referanslarımız
İlgili Linkler

Manuel Güncelleme
Üye Giriş Paneli
Güncel Duyurular
Online Abonelik
Makaleler

Kurulum Kılavuzu
PC Kullanım Filmleri
Mobil Kullanım Filmleri
MS Vista Ayarları
MS Office Ayarları