Ana Sayfa     Referanslar     İletişim  
 
 
 

 

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-81766081-900-

Konu   :1 Temmuz 2021’den İtibaren Ülkemize

             Giriş Tedbirleri

 

01.07.2021 / 65218969

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

 

Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, yurt içinde alınan tedbirlerde olduğu gibi sınır kapılarında uygulanacak kurallar ve önlemler, salgının seyrinde yaşanan küresel gelişmeler ve Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren sınır kapılarında uygulanması gereken tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü`nün 28.06.2021 tarih ve 10582 sayılı yazısı ilişikte gönderilmiştir.

Bilgileri ile gereğini arz ve rica ederim.

 

 

Zeki ERTEM

Genel Müdür a.

Genel Müdür Yardımcısı

 

 

Ek: İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü yazısı (3 sayfa)

 

 

Dağıtım:

Tüm Merkez Teşkilatı

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

81 İl Valiliği (Ticaret İl Müdürlüğü)

Tüm Serbest Bölge Müdürlükleri

Rekabet Kurumu Başkanlığına

Helal Akreditasyon Kurumu Başkanlığına

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne

 

 

 

 

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

İller İdaresi Genel Müdürlüğü

Sayı     :E8978086515310582                                                                                    28.06.2021

Konu   :1 Temmuz 2021’den İtibaren

             Ülkemize Giriş Tedbirleri

 

 

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İlgi:     a) 31.05.2021 tarih ve 8832 sayılı Genelgemiz.

            b) 27.06.2021 tarih ve 10530 sayılı Genelgemiz.

            c) Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 27.06.2021 tarih ve 149 sayılı yazısı.

Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, yurt içinde alınan tedbirlerde olduğu gibi sınır kapılarında uygulanacak kurallar v e önlemler; salgının seyrinde yaşanan küresel gelişmeler ve Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda belirlenmektedir.

Bu çerçevede koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren ülkeye girişte uygulanacak olan tedbirlere ilişkin genel esaslar ilgi (a) Genelgemizle belirlenmiş ve ilgi (b) Genelgemizle de uygulamada bir takım değişikliklere gidilmiştir.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün ilgi (c) yazısı ile diğer ülkelerde salgının seyrinde yaşanan gelişmeler de göz önünde bulundurularak 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren sınır kapılarında uygulanması gereken tedbirlere ilişkin öneriler Bakanlığımıza iletilmiştir.

Özellikle yeni varyantlarıyla beraber bazı ülkelerde salgının seyrinde yeniden tırmanış gözlemlendiği bu süreçte Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda aşağıdaki tedbir ve uygulamaların tüm kara, hava, deniz v e demiryolu sınır kapılarımızda 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren hayata geçirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

1. Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’dan gelen uçuşlar bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulmuştur. Bu ülkelerden ülkemize doğrudan seyahat edilmesine izin verilmeyecektir.

Başka bir ülkeden gelmekle birlikte son 14 günde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’da bulunduğu anlaşılan kişilerden ülkemize girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek ve bu kişiler Valiliklerce belirlenecek yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacaktır. Karantinanın 14. gününün sonunda yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantina tedbiri sonlandırılacaktır. PCR test sonucu pozitif çıkanlar ise test sonucunun pozitif çıktığı tarihten itibaren izolasyona alınacak ve 14. günün sonunda PCR testinden negatif sonuç alınmasıyla tedbir sonlandırılacaktır.

2. Afganistan ve Pakistan’dan ülkemize gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik zorunlu karantina uygulamasının süresi 10 gün olarak uygulanacak olup karantinanın 7. gününde uygulanan PCR testinin negatif çıkması halinde zorunlu karantina uygulaması sonlandırılacaktır. PCR testinin pozitif çıkması halinde ise Sağlık Bakanlığı COVİD19 rehberi doğrultusunda hareket edilecektir.

3. Son 14 günde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal v e y a Sri Lanka’da bulunan ya da Afganistan ve Pakistan’dan ülkemize gelen veya son 14 günde bu ülkelerde bulunan kişilere yönelik uygulanacak olan zorunlu karantina, Valiliklerce belirlenen yurtlarda veya karantina oteli olarak hizmet veren konaklama tesislerinde uygulanabilecektir. Karantina otelleri, konaklama ücretleri, bu kişilerin sınır kapılarından transferleri vb. hususlara ilişkin usul ve esaslar Valiliklerce belirlenecek ve ilan edilecektir.

4. Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur’dan gelen kişilerden girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecektir.

5. Birinci, ikinci ve dördüncü madde kapsamında kalmayan diğer ülkelerden gelenlerden tüm sınır kapılarımızdan (kara, hava, deniz, demiryolu) ülkemize girişlerde girişten en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına ve/veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere hastalığı son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR/hızlı antijen testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacaktır.

Bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat önce yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı yeterli görülecektir.

6. Sağlık Bakanlığı tarafından tüm sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapacak kişiler, varış noktalarında örnekleme (sampling) temelinde PCR testine tabi tutulabilecektir.

Bu kapsamda gelen kişilerin test örnekleri alındıktan sonra nihai varış yerlerine gitmelerine izin verilecek, test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı COVİD 19 rehberi doğrultusunda tedavileri yapılacaktır. Test sonuçları pozitif çıkan kişiler ile yakın temasta bulundukları kişiler kendilerinin belirledikleri adreslerde 14 günlük süre ile karantinaya alınacaklar ve 10. günün sonunda yapılacak PCR test sonuçlarının negatif olması durumunda karantina koşulları sonlandırılacaktır. Bu kişilerden delta varyantı taşıdığı tespit edilenlerin karantina koşulları 14. günün sonunda PCR testi negatif sonucuyla sonlandırılacaktır.

7. Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için, uçakgemi mürettebatı, kilit personel olarak nitelendirilen gemi adamları ve tır şoförleri SARSCoV2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulacaktır.

8. Sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapacak vatandaşlarımızdan;

8.1Ülkemize girişten en az 14 gün önce aşı yaptırıldığını ve/veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere hastalığı son 6 ay içinde geçirdiğini belgeleyenler ile girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporunu ya da girişten azami 48 saat önce yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunu ibraz edenlerin ülkemize girişlerine izin verilecektir.

8.2Yukarıdaki maddede belirtilen belge ya da test sonuçlarını ibraz edemeyen vatandaşlarımıza sınır kapılarında PCR testi uyguladıktan sonra ikametlerine gitmelerine izin verilecek ve test sonucu pozitif çıkanların ikametlerinde izolasyona alınmaları sağlanacaktır.

8.3Öte yandan yurt dışında yaşayan/ikamet eden ve izin veya tatil amacıyla memleketlerine ya da tatil beldelerine gelecek vatandaşlarımızda yaz ayları boyunca yaşanabilecek yoğunlaşma göz önünde bulundurularak Edirne ve Kırklareli illerimizde bulunan kara ve demiryolu sınır kapılarımızla sınırlı olacak şekilde; 8.1 maddesinde belirtilen belge ya da test sonuçlarını ibraz edemeyen vatandaşlarımızın temel bilgilerine (ülke içerisinde bulunacakları yer/adres bilgisi dahil) içeren bir formu doldurarak sınır kapılarından geçişlerine izin verilecektir.

Bu şekilde ülkeye girişlerine izin verilen vatandaşlarımız, uygulama esasları Sağlık Bakanlığınca belirlenecek şekilde varış noktalarında karantinaya alınacak ve negatif sonuçlu PCR test raporu ibraz edene kadar karantina sürdürülecektir.

Yukarıda belirtilen tedbire ilişkin Vali/Kaymakam ve Sınır Kapısı Mülki İdare Amirleri tarafından sınır kapılarında görevli tüm kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli kararların alınarak, çalışmaların ivedilikle planlanması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda;

Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.

Süleyman SOYLU

Bakan

 

 

Dağıtım:

Gereği:                                   Bilgi:

81 İl Valiliğine                                    Cumhurbaşkanlığına

Merkez Birimlerine                 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına(Tbmm Genel Sekreterliği)

Bağlı Kuruluşlara                    Adalet Bakanlığına

                                               Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına

                                               Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına

                                               Çevre ve Şehircilik Bakanlığına

                                               Dışişleri Bakanlığına

                                               Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına

                                               Gençlik ve Spor Bakanlığına

                                               Hazine ve Maliye Bakanlığına

                                               Kültür ve Turizm Bakanlığına

                                               Milli Eğitim Bakanlığına

                                               Milli Savunma Bakanlığına

                                               Sağlık Bakanlığına

                                               Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına

                                               Tarım ve Orman Bakanlığına

                                               Ticaret Bakanlığına

                                               Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına


Sıra No 3487   Sıra No 3488   Sıra No 3489   Sıra No 3490   Sıra No 3491

Arşiv  |  Duyurular  |  Ana Sayfa
 
Kullanıcı Dostu
Kolay kullanımlı arayüzü ve
pratik link yapısı.
Güçlü Altapı
%99.9 Uptime sunucularda,
kesintisiz ve hızlı yayın.
Destek Hattı
0850 241 16 85 numaralı
hattımız daima hizmette.
2002'den bugüne
Tüm İthalat ve İhracat Risk Kritikleri arama motoru.


 
Copyright © 2014 Arslan Yazılım Ltd. Şti.
Yazılı izin olmadan kopyalanamaz.
 
Gizlilik Politikası
Kurumsal Destek Yardım

 
Facebook

 
Twitter

 
Google

İletişim Bilgileri
Biyografi
Firmamız Hakkında
Hesap Numaralarımız
Referanslarımız
İlgili Linkler

Manuel Güncelleme
Üye Giriş Paneli
Güncel Duyurular
Online Abonelik
Makaleler

Kurulum Kılavuzu
PC Kullanım Filmleri
Mobil Kullanım Filmleri
MS Vista Ayarları
MS Office Ayarları