Ana Sayfa     Referanslar     İletişim  
 
 
 

 

GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ

ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2016/2)

Ekonomi Bakanlığından: 19.03.2016 tarih ve 29658 sayılı R.G.

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi çalışmalarına ilişkin olarak ilgili gerçek ve tüzel kişiler ile sivil toplum kuruluşlarının bu maddede belirtilen hususlar çerçevesinde görüş ve taleplerini toplamaktır.

(2) Bu Tebliğ çerçevesinde yapılan çalışmalar, 31/12/2015 tarihli ve 29579 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat Tebliği (İthalat: 2016/1)’nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemini düzenleyen Yedinci Kısım Birinci Bölümünde yer alan 62 nci maddesi kapsamında yapılır ve bu çalışmalar yürütülürken uluslararası yükümlülüklerimiz göz önünde bulundurulur.

(3) Bu Tebliğ çerçevesinde, Ek-1’de yer alan tablodaki ülkelerin yanında belirtilen sektörlerin 14/12/2015 tarihli ve 2015/8306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar” eki Ek-3 sayılı listesinde yer alan hariç sektörlere ilave edilmek suretiyle söz konusu tercihli düzenleme kapsamı dışına alınıp alınmaması hususunda çalışmalar yapılacaktır.

(4) İlgili gerçek ve tüzel kişiler ile sivil toplum kuruluşları, üçüncü fıkra kapsamındaki görüş ve taleplerini iletebilmek için 3 üncü maddede belirtildiği şekilde başvuruda bulunurlar.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, İthalat Rejimi Kararına Ek Karara ekli II sayılı (93 üncü fasıl ve Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ürünleri hariç) ve III sayılı listelerde yer alan eşyayı kapsar.

Başvurular

MADDE 3 – (1) Başvuru yapmak isteyen ilgililerin, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren otuz gün içerisinde Ek-2’de yer alan “Başvuru Formu”nu tam ve eksiksiz olarak düzenleyerek Ekonomi Bakanlığı (İthalat Genel Müdürlüğü) nezdindeki gts@ekonomi.gov.tr uzantılı elektronik posta adresine iletmeleri gerekir. Otuz gün içerisinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(2) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurulara cevap niteliğinde bir yazı gönderilmez.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

 

 

 

Ek-1

 

Ülke Adı

Sektör Kodu*

Endonezya

S-11a, S-12b, S-15b, S-16a, S-20

Filipinler

S-16a, S-16b, S-18

Hindistan

S-8b, S-13, S-16a, S-16b, S-18, S-20

Pakistan

S-8b, S-12a

Ukrayna

S-11a, S-18

Vietnam

S-8b, S-12a, S-12b, S-13, S-16a, S-16b, S-20

Bangladeş

S-8b, S-11b, S-12a, S-12b

 

• Yukarıda belirtilen sektör kodları altında yer alan eşya, Bangladeş için İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın Ek-5'inde yer alan listedeki eşyayı; diğer ülkeler için İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın Ek-4'ünde yer alan listedeki eşyayı tanımlamaktadır.

 

Ek-2

 

BAŞVURU FORMU

 

1-BAŞVURU SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER

 

Adı ve Soyadı/Unvan

 

T.C Kimlik No

 

Vergi No/Bağlı Olduğu Vergi Dairesi             

 

Adres    

 

Telefon ve Faks Numarası              

 

E-Posta Adresi    

 

İnternet Sitesi (varsa)

 

 2014 Yılı İçin Beyan Olunan Vergi Matrahı               

 

2014 Yılı İçin

Tahakkuk Eden Vergi

 

FAALİYETİ        

(Sivil toplum kuruluşu, üretici, tacir, ithalatçı, ihracatçı vb.) (Birden fazla tanım belirtilebilir.)

 

 

 

Üretim Konusu

 

Üretim Miktarı (birim belirtiniz)

 

Kapasite              

 

İstihdam (Kişi sayısı)        

 

Ciro

 

               

2-TALEP KONUSU ÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER

 

Değişiklik önerilen ülke ve sektör kodu        

 

Değişiklik önerilen sektör kodu altında yer alan eşyanın ticari tanımı ve gümrük tarife pozisyonu (varsa)

 

                              

 

3-TALEBE İLİŞKİN AYRINTILI VE TEKNİK GEREKÇE             

 

 

 


Sıra No 34   Sıra No 35   Sıra No 36   Sıra No 37   Sıra No 38

Arşiv  |  Duyurular  |  Ana Sayfa
 
Kullanıcı Dostu
Kolay kullanımlı arayüzü ve
pratik link yapısı.
Güçlü Altapı
%99.9 Uptime sunucularda,
kesintisiz ve hızlı yayın.
Destek Hattı
0850 241 16 85 numaralı
hattımız daima hizmette.
2002'den bugüne
Tüm İthalat ve İhracat Risk Kritikleri arama motoru.


 
Copyright © 2014 Arslan Yazılım Ltd. Şti.
Yazılı izin olmadan kopyalanamaz.
 
Gizlilik Politikası
Kurumsal Destek Yardım

 
Facebook

 
Twitter

 
Google

İletişim Bilgileri
Biyografi
Firmamız Hakkında
Hesap Numaralarımız
Referanslarımız
İlgili Linkler

Manuel Güncelleme
Üye Giriş Paneli
Güncel Duyurular
Online Abonelik
Makaleler

Kurulum Kılavuzu
PC Kullanım Filmleri
Mobil Kullanım Filmleri
MS Vista Ayarları
MS Office Ayarları