Ana Sayfa     Referanslar     İletişim  
 
 
 

 

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/10)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:25.03.2016 tarih ve 29664 sayılı R.G.

MADDE 1 – 19/8/2013 tarihli ve 28740 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/10)’in 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için Ek-II, Ek-IV, Ek-V, Ek-VI ve Ek-VII’deki formlar eksiksiz bir şekilde doldurulur ve Ek-III’deki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – (1) 3 üncü maddede belirtilen belgelerin iletilmesini müteakip İthalat Genel Müdürlüğü tarafından iletilen bilgi ve belgelerde çelişki tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek-I’inde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“          GÜMRÜK TARİFE POZİSYONU VE EŞYA TANIMI

 

Sıra No

G.T.P

Eşyanın Tanımı

BİRİM

GÜMRÜK 

KIYMETİ*

(ABD Doları)

1.

 3921.90.60.00.11

 Yalnız mesnedi şerit ve benzerlerinden dokunmuş mensucattan olanlar

2,5 $/Kg

2.

 8208.30.00.00.00

 Yalnız 8509.40 gümrük tarife pozisyonlu gıda maddelerini öğütücü ve/veya karıştırıcı elektrikli ev cihazlarının kesici, öğütücü ve doğrayıcı uçları

25 $/Kg

3.

 8301.40.11.00.00

 Silindirli kapı kilitleri

20 $/Kg

4.

 8301.40.19.00.11

 Soğuk hava depolarına mahsus olanlar

20 $/Kg

5.

 8301.40.19.00.19

 Diğerleri

20 $/Kg

6.

 8301.60

 Aksam ve parçalar

15 $/Kg

7.

 9105.21.00.00.00

 Elektrikle çalışan duvar saatleri

3,50 $/Adet

8.

 9609.10

 Kurşun kalemler ve kurşun boya kalemleri (sert bir kılıfa yerleştirilmiş uçları ile birlikte)

30 $/Kg

9.

 9613.10.00.00.00

 Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları

0,08 $/Adet

10.

 9613.20.00.00.11

 Ateşleme sistemi elektrikli olan doldurulabilen gazlı cep çakmakları

0,16 $/Adet

11.

 9613.20.00.00.19

 Diğer ateşleme sistemli olan doldurulabilen gazlı cep çakmakları

0,08 $/Adet

* Kg: Brüt Ağırlık       ”

 

MADDE 4 – Aynı Tebliğe ekteki Ek-IV, Ek-V, Ek-VI ve Ek-VII eklenmiştir.

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/08/2013

28740

 

 

EK-IV

TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ ÜRETİCİ/İHRACATÇIYA VE İTHAL EŞYAYA İLİŞKİN

DOLDURULACAK FORM (MANUFACTURER/EXPORTER/PRODUCT INFORMATION FORM)

 

I.TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BtLGİLER (INFORMATION ABOUT THE EXPORTER)

Unvan (Title)

 

Adres (Address)

 

Telefoa (Telephone)

 

Faks(Fax)

 

E-posta (E-mail)

 

İHRACATÇI FİRMANIN KAYITLI OLDUĞU YETKİLİ VERGİ OTORİTESİNE İLİŞKİN BİLGİLER (TAX AUTHORITY OF WHICH EXPORTER REGISTERED)

Unvan (Title)

 

Adres (Address)

 

Telefon (Telephone)

 

Faks(Fax)

 

E-posta (E-mail)

 

Kayıt tarihi ve numarası (Registration date and reference number)

 

II.TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ ÜRETİCİYE İLİŞKİN BİLGİLER (INFORMATION ABOUT THE PRODUCER)

Unvan (Title)

 

Adres (Address)

 

Telefon (Telephone)

 

Faks (Fas)

 

E-posta (E-mail)

 

ÜRETİCİ FİRMANIN KAYITLI OLDUĞU YETKİLİ VERGİ OTORİTESİNE İLİŞKİN BİLGİLER (TAX AUTHORITY OF VVHICH EXPORTER REGISTERED)

Unvan (Title)

 

Adres (Address)

 

Telefon (Telephone)

 

Faks(Fax)

 

E-posta (E-mail)

 

Kayıt tarihi ve numarası (Registration date and reference number)

 

Üretime başlangıç tarihi (Date of starting production)

 

Üretim kapsamı - üretilen ürün çeşitlerini belirtiniz- (Scope of production -indicate produced items)

 

Üretim lisansı- lisans sahibini belirtiniz- (AVhkh license is used for production-indicate licensee)

 

Kayıtlı sermaye miktarı (Amount of registered capital)

 

Toplam ciro (Total turnover)

 

 

 

 

 

 

Yabancı sermaye payı - eğer varsa unvan, adres, telefon, fax ve yabancı Tırmanın menşei (Percentage share of foreign capital (If exists, indicate the title, address, telephone, fax, origin of the foreign company)

 

Yıllık çalışma günü sayısı (Number of working days per year)

 

Haftalık ortalama çalışma saati (Average working hours per week)

 

Çalışan işçi sayısı (Number of \vorkers employed)

 

Üretici herhangi bir ulusal veya uluslararasi kalite belgesine sahip mi?-Varsa detayli belirtiniz (Does the producer have national or international quality certifıcate(s)? (indicate in detail)

 

İşçi başına aylık ortalama ücret (Average monthly salan1 per worker)

 

III. İLGİLİ EŞYAYI ÜRETEN FİRMANIN EKONOMİK GÖSTERGELERİNE İLİŞKİN BİLGİLER (INFORMATION ABOÜT ECONOMIC INDICATORS OF THE FIRM VYHICH PRODUCE THE GOODS CONCERNED)

Göstergeler (Indicators)*

Birim(Unit)

20..

20..

20..

20..

20..

Toplam kapasite (Production capacity)

Miktar(Quant.)

 

 

 

 

 

Toplanı üretim

 

Miktar(Quant.)

 

 

 

 

 

(Total production)

Değer(Value)

 

 

 

 

 

Toplam yurt içi satışlar

 

Miktar(Quant.)

 

 

 

 

 

(Total domestic sales)

Değer(Value)

 

 

 

 

 

Toplam ihracat

 

Miktar(Quant.)

 

 

 

 

 

(Total exports)

Değer(Value)

 

 

 

 

 

Dönem sonu stoklar

 

Miktar(Quant.)

 

 

 

 

 

(End of period stocks)

Değer(Value)

 

 

 

 

 

işçi sayısı (Number of vvorkers employed)

Kişi(Persons)

 

 

 

 

 

Ortalama aylık ücret (Average monthly salary per worker)

ABD Dolan (US Dollar)

 

 

 

 

 

Proforma faturada beyan edilen ürünün üretim tarihi (Production date of the products subject to the proforma invoice)

 

 

 

 

 

 

*Bu tablo, fatura/proforma faturada beyan edilen her bir ürün için ayrı ayrı doldurulacahır. (This table has to befilled out separatelyfor every product subject to the proforma invoice/invoice) **Son 5 yıl için doldurulacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. İLGİLİ EŞYANIN MALİYETİNE İLİŞKİN BİLGİLER (INFORMATION ABOUT THE COST OF THE PRODUCT)

Ürünün birim maliyeti (Unit cost of the product)*

Ürün tanımı ve birimi (No. and description of the product)

Maliyet kalemleri-bir birim ürün üretmek için

(Cost items-for one unit production)

Girdi miktarı -kg, metre, vb.

(Quantity of the input-kg., pes, ete)

Birim girdi fiyatı

(Unit price of the input)

Birim maliyet

(Unit cost)

Direkt ilk madde ve malzemeler (Raw materials and supplies)

Hammadde 1

(Raw material 1)

 

 

 

Hammadde 2

(Raw material 2)

 

 

 

Hammadde...

(Raw material...)

 

 

 

Direkt işçilik (Cost of labor)

 

 

 

Genel üretim giderleri

(Production overheads)

Yardımcı madde 1

(Auxiliary material 1)

 

 

 

Yardımcı madde 2

(Auxiliary material 2)

 

 

 

Yardımcı madde...

(Auxiliary material...)

 

 

 

Dolaylı işçilik

(Indirect labor)

 

 

 

Enerji

(Energy)

 

 

 

Paketleme

(Packaging)

 

 

 

Amortisman

(Depreciation)

 

 

 

Diğer

(Other production overheads)

 

 

 

Bir birim ürünün toplam üretim maliyeti (sınai)

(Total cost of production (industrial cost))

 

 

 

Bir birim ürüne düşen satış ve genel idari giderler (Selling and general administrative expenses)

 

 

 

Bir birime Drüne düşen finansman giderleri (net=gider-gelir)

(Financial expenses (net=expense-income))

 

 

 

Bir birim ürünün toplam üretim maliyeti (ticari)

(Total cost of production (commercial cost))

 

 

 

*Bu tablo, fatura/proforma faturada beyan edilen her bir ürün için ayri ayri doldurulacaktir. (This table has to be filled out separately for every product subject to the proforma invoice/invoice)

NOT: SERTİFİKANIN İÇERİĞİNİN TEDARİKÇİ ÜLKE RESMİ OTORİTELERİNCE ONAYLANMASINDAN SONRA BU FORM TÜRK KONSOLOSLUĞUNA ONAYLATILMALIDIR.

(NOTE: THİS FORM SHALL BE RATIFIED BY THE TURKISH CONSULATE AFTER THE ÇONTENTS OF THE CERTIFICATE HAS BEEN RATIFIED BY THE AUTHORIZED OFFICIALS OF THE EXPORTER'S COUNTRY.)

Bu formda belirtilen ürün/ürünlerin                (firma adı) tarafından

üretildiğini aşağıda imza ile onaylıyorum. Bu formda beyan edilen bilgilerin doğruluğunu kabul etmekteyim. Bu forma ilişkin bilgiler, firmamız tesislerinde bu formun sunulduğu kurumun uzmanları tarafından herhangi bir zamanda doğrulanabilir.

Bu formu üstte bahsedilen firma adına tam yetkili ve sorumlu kişi imzalamaktadır.

(I, the undersigned, certify that the goods covered by this form was manufactured by

                (name of the company). I undertake that the information provided

in this form is correct and venfiable. information conceming to this form can be verifıed any time on the premises of my company by experts of the Body to vvhich this form is provided.

Fully authorized and responsible person signs this form on behalf of the above-mentioned company.)

Ad (Name):          Tarih (Date):

Unvan (Title):      Mühür ve İmza (Seal and Signature):

EK-V

İTHALATÇI BİLGİ FORMU

Firmanın tarihçesi ile üretimi ve ticaretini yaptığı tüm ürünler hakkında bilgi veriniz.

Firmanız adına bu soru formuna ait cevaplan hazırlayan yetkililerin ismi, unvanı ve
irtibat bilgilerini belirtiniz.

Firmanızın hissedarlarına ilişkin aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

TC KİMLİK NO

AD-SOYAD

HİSSE PAYI (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmanızın ve/veya firma ortaklanmzm yurt içi ve yurt dışındaki diğer firmalarda
ortaklıkları, iştirakleri ve firma sahipliği bulunuyorsa, bunlan her bir ortak için hisse
paylanyla belirtiniz.

Firmanızın mülkiyetinde ve/veya işletmesi altoda depolan bulunmakta mıdır? Var ise,
bu depolann alanı (m2) ne kadardır? Depolann adreslerini belirtiniz? İşletmesi ve/veya
Mülkiyeti başka firmada olan depolan kullanıyor musunuz? Cevabınız evet ise
depolann isim ve adreslerini belirtiniz.    Gümrük Antrepo Rejimi kapsamında
kullandığınız deponuz var mıdır?

İthalat yapma sebebi hakkında açıklayıcı bilgi veriniz.

Yurtdışında mukim ve ithalat yaptığınız firmalar ile iş geliştirme süreciniz ne zaman
ve nasıl başlayıp devam etmiştir? E-posta dahil tüm yazışmalarınızın birer örneğini ve
ilk temasınıza ilişkin destekleyici belgeleri temin ediniz.

Yurtdışında mukim ve ithalat yaptığınız fırmalan tercih sebepleriniz nelerdir?

Yurtdışında mukim ve ithalat yaptığınız firmalar ile akreditifli mi çalışıyorsunuz?
Değil ise, malın kalitesi ve teslimi gibi hususlarda hangi ticari güvenceler mevcuttur?

Yurtdışında mukim ve ithalat yaptığınız firmalar tarafınızca ziyaret edildi mi?

Eğer ziyaret ettiyseniz ne zaman ziyaret ettiniz? (Pasaportun ilgili sayfasının
fotokopisi, seyahat bileti, otel faturası ve üretim tesisi fotoğraflan gibi ek belgeler ile
birlikte cevaplayınız.)

Başvuru konusu eşyanın tanımı, teknik özellikleri, alt gruplan, kullanım alanlan
hakkında bilgi veriniz. (Mümkünse eşyayı tanıtıcı numune, katalog, teknik kitap,
resimli broşür, vb belgeleri ekleyiniz.)

Başvuru konusu eşyanın dağıtım kanallan hakkında bilgi veriniz. İthal eşyanın
dağıtım kanalı ile yerli üreticinin kullandığı dağıtım kanallarını karşılaştınnız.

Firmanızın son takvim yılı itibariyle en büyük 5 müşterisi ve yaklaşık paylarını
belirtiniz. Son beş yıl itibariyle müşteri sayınızı belirtiniz.

Son 2 takvim yılına ait Defter-i Kebirde "120 Alıcılar Hesabı" ve "320 Satıcılar
Hesabında" yer alan tüm müşteri ve tedarikçilerinizin iki ayn liste halinde ibraz
ediniz.

Serbest Bölgelerde faaliyetiniz bulunmakta mıdır? Eğer varsa hangi ürünleri
üretmektesiniz (GTİP bazında)? Üretimin hangi aşamaları firmanız tarafından
gerçekleştirilmektedir? Üretim aşamaları ve ürünler itibariyle firmanızın yıllık üretim
kapasitesi ne kadardır?

Başvuru konusu eşyaya ilişkin kullanıcı/tüketici tercihlerini etkileyen faktörler
nelerdir?

Başvuru konusu üründe piyasaya girişte ruhsat, lisans, vb gibi yasal prosedürler varsa
belirtiniz.

Başvuru konusu üründe zorunlu veya zorunlu olmayan standartlar var mıdır? Varsa
nelerdir? Firmanız bu belgelerden hangilerine sahiptir?

Başvuru konusu ürüne ilişkin fiyat bilgileri ve yerli üretilenler ile ithal edilenlerin
fiyatlarının karşılaştırılmasını yapınız.

Başvuru konusu ürünün üretim sürecine ilişkin bilgi veriniz.

Piyasadaki talep belirli ürün tiplerinde yoğunlaşmakta mıdır? Hangileri belirtiniz.

Başvuru konusu ürünün bilinen büyük ithalatçıları hakkında bilgi veriniz.

İthalatçıların piyasadaki konumlan (toptancı, perakendeci, vs) ve ne amaçla ithalat
yaptıkları hakkında bilgi veriniz.

Ek-VI

İTHALATÇI FİRMA AYNI ZAMANDA ÜRETİCİ İSE FİRMANIN EKONOMİK GÖSTERGELER TABLOSU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göstergeler *

Birim

YIL"

20..

20..

20..

20..

20..

I-    Tek Ürüne İlişkin Bilgiler

Üretim

Miktar (a)

 

 

 

 

 

De|er (TL)

 

 

 

 

 

Şirket İçi Transfer ve Dikey Kullanım

Miktar

 

 

 

 

 

Değer (TL)

 

 

 

 

 

Yurt İçi Satışlar

Miktar

 

 

 

 

 

Değer (TL) (b)

 

 

 

 

 

Yurt Dışı Satışlar

Miktar

 

 

 

 

 

Değer (TL) (c)

 

 

 

 

 

Net Ciro

Değer (TL) (dHb+c)

 

 

 

 

 

Satılan Mamul Maliyeti

Değer (TL) (e)

 

 

 

 

 

Faaliyet Giderleri

Değer (TL) (f)

 

 

 

 

 

Finansman Net Gideri

Değer (TL) (g)

 

 

 

 

 

Ticari Maliyet

Değer (TL) (h)=(e+f+g)

 

 

 

Sıra No 42   Sıra No 43   Sıra No 44   Sıra No 45   Sıra No 46

Arşiv  |  Duyurular  |  Ana Sayfa

 
Kullanıcı Dostu
Kolay kullanımlı arayüzü ve
pratik link yapısı.
Güçlü Altapı
%99.9 Uptime sunucularda,
kesintisiz ve hızlı yayın.
Destek Hattı
0850 241 16 85 numaralı
hattımız daima hizmette.
2002'den bugüne
Tüm İthalat ve İhracat Risk Kritikleri arama motoru.


 
Copyright © 2014 Arslan Yazılım Ltd. Şti.
Yazılı izin olmadan kopyalanamaz.
 
Gizlilik Politikası
Kurumsal Destek Yardım

 
Facebook

 
Twitter

 
Google

İletişim Bilgileri
Biyografi
Firmamız Hakkında
Hesap Numaralarımız
Referanslarımız
İlgili Linkler

Manuel Güncelleme
Üye Giriş Paneli
Güncel Duyurular
Online Abonelik
Makaleler

Kurulum Kılavuzu
PC Kullanım Filmleri
Mobil Kullanım Filmleri
MS Vista Ayarları
MS Office Ayarları