Ana Sayfa     Referanslar     İletişim  
  
 

 

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GEÇİCİ İTHALAT) (SERİ NO:4)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(GEÇİCİ İTHALAT) (SERİ NO:6)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:08.03.2018 tarih ve 30354 sayılı R.G.

MADDE 1 – 21/3/2005 tarihli ve 25762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) (Seri No:4)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “gümrük idare amirince incelenerek,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış; (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Karnenin ithal sayfaları yasal takiplerde kullanılmak üzere muhafaza edilir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “çıkış gümrüğüne getirilen eşya için” ibaresinden sonra gelmek üzere “aşılan süreye bağlı olarak” ibaresi eklenmiş; “238’inci maddesi” ibaresi “238 ve 241 inci maddeleri” olarak ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) ATA Karnesinin çıkış sayfaları işlemi yapan gümrük idaresinde muhafaza edilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “cari hesap defterinin” ibaresi “kayıtların”  ve “çıkış sayfası gelmemiş” ibaresi “işlemleri tamamlanmamış” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “ithali esnasında” ibaresinden sonra gelmek üzere “BİLGE Sisteminde ve” ibaresi eklenmiş, (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (e) bendinde yer alan “Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği” ibaresi “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği” ve “maddeleri uyarınca gümrük vergilerinin 2 (iki) katı” ibaresi “maddelerine göre alınması gereken” şeklinde değiştirilmiştir.

“b) İlgili gümrük idaresince, Geçici İthalat Sözleşmesinin Geçici Kabul Belgelerine İlişkin Ek A’nın 8 inci maddesi uyarınca kefil kuruluşun ödemekle sorumlu olduğu tutar hesaplanır. Bu tutar, gümrük vergileri ve ithalatta alınan diğer vergiler (ithal vergi ve resimleri) toplamının %10 fazlasını aşamaz. Karnenin geçerlilik süresinin bitim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde kefil kuruluşa (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) bu Tebliğin 2 No.lu ekinde yer alan örneğe uygun yapılan tebligatta, eşyanın kanuni yurtta kalma süresi içerisinde yeniden ihraç edildiğine veya ATA Karnesinin usulüne uygun olarak diğer bir surette mükellefiyetten ibra olunduğuna dair delil vermek hususunda talep tarihinden itibaren Geçici Kabul Belgelerine İlişkin Ek A’nın 9/1-a maddesi uyarınca 6 (altı) aylık süre tanınır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ATA Karnesi kapsamı eşyanın çıkışının yapıldığına dair giriş gümrük idaresine çıkış belgelerinin ulaşmaması nedeniyle hakkında takibat başlatılan” ibaresi yürürlükten kaldırılmış; “Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği” ibaresi “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 2 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce veri işleme tekniği yoluyla tescil edilmeyen ATA Karnelerine ilişkin işlemler, karnenin tescil tarihinde yürürlükte olan Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

MADDE 7 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 


Sıra No 1347   Sıra No 1348   Sıra No 1349   Sıra No 1350   Sıra No 1351

Arşiv  |  Duyurular  |  Ana Sayfa
 
Kullanıcı Dostu
Kolay kullanımlı arayüzü ve
pratik link yapısı.
Güçlü Altapı
%99.9 Uptime sunucularda,
kesintisiz ve hızlı yayın.
Destek Hattı
0850 241 16 85 destek
hattımız daima hizmette.
2002'den bugüne
Tüm İthalat ve İhracat Risk Kritikleri arama motoru.


 
Copyright © 2014 Arslan Yazılım Ltd. Şti.
Yazılı izin olmadan kopyalanamaz.
 
Gizlilik Politikası
Kurumsal Destek Yardım

 
Facebook

 
Twitter

 
Google

İletişim Bilgileri
Biyografi
Firmamız Hakkında
Hesap Numaralarımız
Referanslarımız
İlgili Linkler

Manuel Güncelleme
Üye Giriş Paneli
Güncel Duyurular
Online Abonelik
Makaleler

Kurulum Kılavuzu
PC Kullanım Filmleri
Mobil Kullanım Filmleri
MS Vista Ayarları
MS Office Ayarları