Ana Sayfa     Referanslar     İletişim  
  
 

 

193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 23 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (16) NUMARALI BENDİ KAPSAMINDA İSTİSNA TUTARININ HESABINDA DİKKATE ALINACAK ORANIN TESPİTİ, 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNUN GEÇİCİ 30 UNCU MADDESİ İLE 3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 39 UNCU MADDESİ KAPSAMINA GİREN VE SANAYİ SİCİL BELGESİNİ HAİZ MÜKELLEFLERCE MÜNHASIRAN İMALAT SANAYİİNDE KULLANILMAK ÜZERE İKTİSAP EDİLECEK MAKİNA VE TEÇHİZATIN BELİRLENMESİ, BAZI TAPU İŞLEMLERİNDEN ALINACAK HARÇ NİSPETİNİN YENİDEN BELİRLENMESİ İLE BAZI MALLARIN KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ VE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARININ YENİDEN TESPİTİ HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı: 2018/11674

05.05.2018 tarih ve 30412 sayılı R.G.

Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 18/4/2018 tarihli ve 51474 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 30/4/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

30/4/2018 TARİHLİ VE 2018/11674 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Karar, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (16) numaralı bendi kapsamında istisna tutarının hesabında dikkate alınacak oranın tespit edilmesi, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun geçici 30 uncu maddesi ile 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 39 uncu maddesi kapsamına giren ve sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere iktisap edilecek makina ve teçhizatın belirlenmesi, bazı tapu işlemlerinden alınacak harç nispetinin yeniden belirlenmesi ile bazı malların katma değer vergisi oranlarının ve özel tüketim vergisi tutarlarının yeniden tespit edilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Karar, 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (16) numaralı bendi, 213 sayılı Kanunun geçici 30 uncu maddesi, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin "I-Tapu İşlemleri" başlıklı bölümünün 20/a fıkrasının son paragrafı, 3065 sayılı Kanunun 28 ve geçici 39 uncu maddeleri ve 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3- (1) 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (16) numaralı bendi kapsamında, yararlanılacak istisna tutarının hesabında dikkate alınacak oran %50 olarak tespit edilmiştir.

MADDE 4- (1) 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere; 213 sayılı Kanunun geçici 30 uncu maddesine göre amortisman oran ve süreleri faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilecek ve 3065 sayılı Kanunun geçici 39 uncu maddesine göre katma değer vergisi istisnası kapsamında teslim edilecek yeni makina ve teçhizat ekli listede belirlenmiştir.

(2) Ekli listede yer alan makina ve teçhizatın kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatları, 213 sayılı Kanunun geçici 30 uncu maddesi ile 3065 sayılı Kanunun geçici 39 uncu maddesi kapsamında değerlendirilmez.

MADDE 5- (1) 31/10/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere, 492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin "1-Tapu İşlemleri" başlıklı bölümünün 20/a fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden "binde 20" nispetinde alınan tapu harcı, konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) "binde 15" olarak yeniden belirlenmiştir.

MADDE 6- (1) 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın geçici 2 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Geçici Madde 3 – (1) Bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranına tabi konutların, 31/10/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde, aynı fıkranın (c) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır."

MADDE 7 - (1) 4760 Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı malların asgari maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)

2205.10.90.00.12

Alkol derecesi hacim itibariyle % 22 ve fazla olanlar

184,3982

2207.20

Alkol derecesi ne otursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler [Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç]

184,3982

22.08

Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler [(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)]

184,3982

2208.20

Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler

184,3982

2208.50

Cin ve Geneva

184,3982

2208.60

Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç)

184,3982

2208.60.91.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar)

184,3982

2208.60.99.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar)

184,3982

2208.70

Likörler

184,3982

2208.90

Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç)

184,3982

2208.90.48.00.11

Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)

184,3982

2208.90.71.00.11

Rakı

(Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)

184,3982

            MADDE 8- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

MAKİNA VE TEÇHİZAT LİSTESİ

(25/12/2017 tarihli ve 2017/11170 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan mallar)

G.T.İ.P. NO

EŞYANIN TANIMI

8402.19.10.00.00

Alev borulu kazanlar

8402.19.90.00.11

Duman borulu kazanlar

8402.19.90.00.19

Diğerleri

8402.20.00.00.00

Kızgın su kazanları

8402.90.00.10.11

Ondüle külhanlar

8402.90.00.90.12

Buhar domları

8403.10.10.00.00

Dökme demirden olanlar

8403.10.90.00.00

Diğerleri

8404.10.00.10.00

Merkezi ısıtma kazanları ile birlikte kullanılan yardımcı cihazlar

8404.10.00.90.13

Buhar ve ısı akümülatörleri

8404.10.00.90.15

Gaz tasarruf cihazları

8404.10.00.90.19

Diğerleri

8406.10.00.00.00

Deniz taşıtlarına ait türbinler

8411.12.80.90.00

Diğerleri

8411.22.20.90.00

Diğerleri

8413.19.00.20.00

Fiyat ve miktar gösteren tertibatı olan dağıtım pompaları

8413.60.31.90.19

Diğerleri

8413.81.00.00.00

Pompalar

8414.80.28.90.00

Diğerleri

8414.80.75.90.00

Diğerleri

8416.10.10.00.00

Otomatik kontrol tertibatı bulunanlar

8416.10.90.00.00

Diğerleri

8416.20.10.00.00

Sadece gaz için olanlar (monoblok, bir vantilatör ve bir kontrol cihazı ile birlikte bulunanlar)

8416.20.20.00.11

Tozlaştırılmış katı yakıt brülörleri

8416.20.20.00.19

Diğerleri

8416.20.80.00.11

Tozlaştırılmış katı yakıt brülörleri

8416.20.80.00.19

Diğerleri

8416.30.00.00.00

Mekanik kömür taşıyıcılar (bunların mekanik ızgaraları, mekanik kül boşaltıcıları ve benzeri cihazları dahil)

8417.20.90.00.00

Diğerleri

8417.80.50.00.00

Çimento, cam ve kimyasal ürünlerin fırınlanmasına mahsus fırınlar ve ocaklar

8418.69.00.91.00

Komple soğutma tesisleri

8418.69.00.99.19

Diğerleri

8419.11.00.00.00

Gazla çalışan anında su ısıtıcılar

8419.19.00.00.11

Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)

8419.19.00.00.12

Güneş enerjili su ısıtıcıları

8419.19.00.00.19

Diğerleri

8419.20.00.00.19

Diğer sterilizatörler

8419.50.20.00.00

Floropolimerlerden mamul iç çapı 3 cm veya daha az olan delikli giriş ve çıkış borularına sahip ısı değiştiricileri

8419.50.80.00.00

Diğerleri

8419.81.20.00.19

Diğerleri

8419.81.80.00.00

Diğerleri

8419.89.98.90.12

Dondurma imaline mahsus kimyasal tuz esaslı mekanik kaplar

8421.11.00.00.00

Krema ayırıcılar (ekremözler)

8421.21.00.00.00

Suyun filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus olanlar

8421.39.15.00.00

Paslanmaz çelik gövdeli, iç çapı 1,3 cm geçmeyen delikli giriş ve çıkış borularına sahip olanlar

8421.99.90.00.19

Diğerleri

8422.30.00.00.00

Şişeleri, kutuları, çuvalları veya diğer kapları doldurmaya, kapamaya, mühürlemeye veya etiketlemeye mahsus makinalar; şişeleri, kavanozları, tüpleri ve benzeri kapları kapsüllemeye mahsus makinalar; içecekleri gazlandırmaya mahsus makinalar

8422.40.00.00.00

Diğer paketleme veya ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek ambalajlamaya mahsus makinalar dahil)

8423.30.90.10.00

Basküller

8426.11.00.00.00

Sabit bir mesnet üzerine tesbit edilmiş gezer köprü vinçleri

8426.12.00.10.00

Hareketli kaldırma çerçeveleri

8426.19.00.00.11

Gantri vinçler

8426.19.00.00.12

Köprü vinçler

8426.19.00.00.13

Raylı taşıyıcı vinçler

8426.19.00.00.19

Diğerleri

8426.91.90.00.00

Diğerleri

8428.10.20.90.11

İnsan taşımaya mahsus olanlar

8428.10.20.90.12

Yük taşımaya mahsus olanlar

8428.10.20.90.19

Diğerleri

8428.10.80.90.00

Diğerleri

8428.39.90.90.00

Diğerleri

8428.40.00.00.00

Yürüyen merdiven ve yürüyen platformlar

8428.90.79.00.00

Diğerleri

8428.90.90.90.00

Diğerleri

8429.19.00.00.11

Buldozerler

8429.20.00.00.12

Toprağın tesviyesine mahsus makinalar

8429.30.00.00.00

Skreyperler

8429.51.10.90.19

Diğerleri

8429.51.99.90.19

Diğerleri

8429.52.10.00.00

Paletli ekskavatörler

8429.59.00.10.11

Beko loder

8429.59.00.10.19

Diğerleri

8430.31.00.00.00

Kendinden hareketli olanlar

8430.39.00.00.00

Diğerleri

8430.61.00.00.11

İtilen ve çekilen yol silindirleri

8434.10.00.00.00

Süt sağma makinaları

8434.20.00.00.19

Diğerleri

8436.10.00.00.00

Hayvan yemlerini hazırlamaya mahsus makina ve cihazlar

8436.21.00.00.12

Civciv büyütme makina ve cihazları

8436.29.00.00.12

Yumurtaları muayene etmeye mahsus mekanik tertibatlı makina ve cihazlar (tasnif makinaları hariç)

8436.29.00.00.13

Tavukların tüylerini yolmaya mahsus makina ve cihazlar

8436.29.00.00.19

Diğerleri

8437.10.00.00.00

Tohumların, hububatın veya kuru baklagillerin temizlenmesine, tasnif edilmesine veya ayıklanmasına mahsus makina ve cihazlar

8437.80.00.10.11

Hububatın öğütülmesine ve işlenmesine mahsus makina ve cihazlar

8437.80.00.10.12

Kuru baklagillerin öğütülmesine ve işlenmesine mahsus makina ve cihazlar

8437.80.00.10.19

Diğerleri

8437.80.00.90.00

Diğerleri

8438.10.10.00.00

Ekmek, pasta, bisküvi imaline mahsus olanlar

8438.20.00.00.00

Şekerleme, kakao veya çikolata imaline mahsus makina ve cihazlar

8438.60.00.00.13

Kabuklu yemişlerin hazırlanmasına mahsus makina ve cihazlar

8438.80.10.10.00

Çay yapraklarını kesen veya kıvıran makina

8438.80.91.00.00

İçeceklerin hazırlanmasına veya imaline mahsus makina ve cihazlar

8441.20.00.00.19

Diğerleri

8442.30.00.90.12

Yazı program matrisleri

8445.19.00.10.00

Saw -gin çırçır makinaları

8447.11.00.00.11

Ev tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları

8447.20.20.00.13

Ev tipi dikiş-trikotaj makinaları

8447.20.20.00.14

Sanayi tipi dikiş-trikotaj makinaları

8447.90.00.00.12

Şerit ve kaytan yapan makinalar

8451.29.00.00.00

Diğerleri

8451.30.00.00.00

Ütü makinaları ve presler (ısı ile yapıştıran presler dahil)

8451.40.00.00.11

Sanayide kullanılan yıkama makinaları

8451.40.00.00.13

Boyama makinaları

8451.80.80.00.00

Diğerleri

8453.10.00.00.00

Post, deri ve köselelerin hazırlanması, dabaklanması veya işlenmesine mahsus makina ve cihazlar

8455.10.00.00.00

Boru imaline mahsus hadde makinaları

8455.21.00.00.12

Bandaj ve vagon tekerleklerine mahsus hadde makinaları

8456.11.90.10.00

Metallerin veya metal karbürlerin işlenmesine mahsus olanlar

8456.30.19.20.00

Taş, seramik ürünler, beton, amyantlı çimento ve benzeri diğer mineral maddelerin işlenmesine mahsus olanlar

8456.30.90.10.00

Metallerin veya metal karbürlerin işlenmesine mahsus olanlar

8456.30.90.20.00

Taş, seramik ürünler, beton, amyantlı çimento ve benzeri diğer mineral maddelerin işlenmesine mahsus olanlar

8456.40.00.00.00

Plazma arkı yöntemi ile çalışanlar

8456.90.00.10.00

Taş, seramik ürünler, beton, amyantlı çimento ve benzeri diğer mineral maddelerin işlenmesine mahsus olanlar

8457.20.00.00.00

Tek istasyonlu tezgahlar

8457.30.90.00.00

Diğerleri

8458.11.80.00.11

Alın torna tezgahları

8458.11.80.00.12

Bandaj torna tezgahları

8458.11.80.00.13

Eksantrik torna tezgahları

8458.11.80.00.16

Torna otomatları (takım devri hareketi ile)

8460.90.00.00.11

Rektifiye tezgahları

8461.50.11.00.00

Testeresi daire şeklinde olanlar

8461.50.19.00.00

Diğerleri

8461.50.90.00.00

Dilme tezgahları

8462.10.90.00.19

Diğerleri

8462.21.10.00.00

Yassı ürünleri işlemeye mahsus olanlar

8462.29.91.00.00

Hidrolik

8462.29.98.00.00

Diğerleri

8462.31.00.00.11

Makasla kesme tezgahları

8462.39.10.00.11

Makasla kesme tezgahları

8462.39.10.00.19

Diğerleri

8462.39.91.00.11

Makasla kesme tezgahları

8462.39.91.00.12

Presler

8462.39.99.00.11

Makasla kesme tezgahları

8462.39.99.00.12

Presler

8462.41.90.00.11

Zımbalı kesme tezgahları

8462.49.10.00.12

Presler

8462.49.90.00.11

Zımbalı kesme makinaları

8462.49.90.00.19

Diğerleri

8462.91.80.10.00

Metal tozlarını sinterleyerek kalıplamaya mahsus presler veya metal döküntülerini sıkıştırarak balya yapmaya mahsus presler

8462.91.80.90.00

Diğerleri

8464.10.00.00.00

Testere makinaları

8464.20.80.00.00

Diğerleri

8464.90.00.00.00

Diğerleri

8465.10.10.00.00

Her işlem arasında işlenecek parçanın yüklemesi elle yapılanlar

8465.91.20.00.00

Dairevi testereler

8465.92.00.00.12

Freze makinaları

8465.93.00.00.11

Taşlama makinaları

8465.93.00.00.13

Parlatma makinaları

8465.94.00.00.00

Bükme veya birleştirme makinaları

8465.99.00.00.11

Ebonit ve sert plastik maddelerin işlenmesine mahsus makinalar

8465.99.00.00.19

Dilerleri

8468.20.00.00.11

Termoplastik maddeler için kaynak cihazları

8474.10.00.10.00

Maden cevherlerini tasnif etmeye, ayırmaya, elemeye ve yıkamaya mahsus makinalar

8474.10.00.90.00

Diğerleri

8474.20.00.10.00

Taş kırma makinaları

8474.20.00.90.00

Diğerleri

8474.31.00.00.00

Beton veya harç karıştırıcılar

8474.32.00.00.00

Mineral maddeleri bitümenle karıştırmaya mahsus makinalar

8474.39.00.00.00

Diğerleri

8474.80.10.00.00

Seramik hamurlarını aglomere etmeye, kalıba dökmeye veya bunlara şekil vermeye mahsus makina ve cihazlar

8474.80.90.00.11

Kumdan dökümhane kalıpları yapmaya mahsus makinalar (maça makinası)

8474.80.90.00.12

Kiremit ve tuğla veya biriket yapmaya mahsus makina ve cihazlar

8474.80.90.00.13

Beton blok yapmaya mahsus makina ve cihazlar

8474.80.90.00.19

Diğerleri

8477.20.00.00.00

Ekstrüzyon makinaları

8477.51.00.00.12

Sırt kaplamasına mahsus makinalar

8477.80.95.00.00

Kesme, yarma ve soyma makinaları

8477.80.99.00.11

Üç boyutlu (3D) yazıcılar

8477.80.99.00.19

Diğerleri

8479.82.00.00.00

Karıştırma, yoğurma, kırma, öğütme, eleme, kalburlama, homojenleştirme, sübye hale getirme makinaları

8479.89.97.90.00

Diğerleri

8480.71.00.00.00

Enjeksiyon veya basınçlı döküm için olanlar

8480.79.00.00.00

Diğerleri

8501.33.00.43.00

Çıkış gücü 100 kW.ı geçenler

8501.40.80.13.00

Çıkış gücü 150 kW.ı geçenler

8501.52.20.90.00

Diğerleri

8501.52.30.90.00

Diğerleri

8502.11.80.90.00

Diğerleri

8502.12.00.23.00

Çıkış gücü 100 kVA.yı geçenler

8502.13.20.90.00

Diğerleri

8502.13.40.90.00

Diğerleri

8502.20.40.30.00

Çıkış gücü 100 kVA. olanlar

8504.21.00.00.00

Gücü 650 kVA.yı geçmeyenler

8504.22.10.00.00

Gücü 650 kVA.yı geçen fakat 1600 kVA.yı geçmeyenler

8504.22.90.10.00

35 000 volt ve 2000 kVA.dan az olanlar

8504.22.90.20.00

35 000 volt ve 2000 kVA.yı geçen fakat 10 000 kVA.yı geçmeyenler

8504.22.90.90.00

Diğerleri

8504.23.00.00.11

Gücü 10000 kVA.yı geçen fakat 50 000 kVA.yı geçmeyenler

8504.23.00.00.19

Diğerleri

8504.31.21.00.00

Gerilim transformatörler

8504.31.80.90.19

Diğerleri

8504.32.00.80.00

Diğerleri

8504.33.00.00.00

Gücü 16 kVA.yı geçen fakat 500 kVA.yı geçmeyenler

8504.34.00.00.00

Gücü 500 kVA.yı geçenler

8504.40.90.90.11

Kesintisiz güç kaynakları

8504.40.90.90.19

Diğerleri

8507.10.20.00.12

Ağırlığı 5 kg.ı geçenler

8514.10.10.00.00

Ekmekçilik, pastacılık ve bisküvicilikte kullanılan ocak ve fırınlar

8514.20.10.00.12

Laboratuvarda kullanılan ocak ve fırınlar

8515.80.90.90.00

Diğerleri

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

30/12/2007

26742

 

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmi Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

8/2/2008

26781

6/4/2008

26839

19/7/2008

26941

20/9/2008

27003

29/3/2009

27184

15/7/2009

27289

28/4/2011

27918

27/11/2011

28125

27/12/2011

28155

27/1/2012

28186

24/3/2012

28243

12/9/2012

28409

1/1/2013

28515

24/2/2013

28569

1/12/2013

28838

31/1/2015

29253

1/1/2016

29580

5/5/2016

29703

30/6/2016

29758

8/9/2016

29825

25/11/2016

29899

3/2/2017

29968

28/7/2017

30137

3/2/2018

30321

Songül


Sıra No 1451   Sıra No 1452   Sıra No 1453   Sıra No 1454   Sıra No 1455

Arşiv  |  Duyurular  |  Ana Sayfa
 
Kullanıcı Dostu
Kolay kullanımlı arayüzü ve
pratik link yapısı.
Güçlü Altapı
%99.9 Uptime sunucularda,
kesintisiz ve hızlı yayın.
Destek Hattı
0850 241 16 85 destek
hattımız daima hizmette.
2002'den bugüne
Tüm İthalat ve İhracat Risk Kritikleri arama motoru.


 
Copyright © 2014 Arslan Yazılım Ltd. Şti.
Yazılı izin olmadan kopyalanamaz.
 
Gizlilik Politikası
Kurumsal Destek Yardım

 
Facebook

 
Twitter

 
Google

İletişim Bilgileri
Biyografi
Firmamız Hakkında
Hesap Numaralarımız
Referanslarımız
İlgili Linkler

Manuel Güncelleme
Üye Giriş Paneli
Güncel Duyurular
Online Abonelik
Makaleler

Kurulum Kılavuzu
PC Kullanım Filmleri
Mobil Kullanım Filmleri
MS Vista Ayarları
MS Office Ayarları